ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/8.2-02-0207/18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/8.2-02-0207/18

Zapytanie ofertowe z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „IC3 Spark” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Praca Satysfakcja Sukces”, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00 dla Uczestników projektu, którymi są osoby z obszaru województwa dolnośląskiego od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-8.2-02-0207-18

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-8.2-02-0207-18

Scroll to Top
Skip to content