Loga Unii Europejskiej

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Młodzi Zawodowi

Zadania realizowane w ramach projektu:
Wsparcie zatrudnienia

Optymalne przełożenie zapotrzebowania na rynku pracy na ścieżkę aktywizacji uczestników projektu zdefiniowaną w IPD, dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia uczestników do potrzeb pracodawców oraz indywidualizacja wsparcia realizowana poprzez usługę Doradcy Klienta. Do zadań Doradcy Klienta będzie należała całościowa i stała opieka nad uczestnikami projektu oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami danej osoby, w tym m.in: nadzór nad realizacją i aktualizację IPD, organizacja i nadzór nad stażami i szkoleniami, wsparcie psychologiczne uczestnika projektu i szeroko rozumiana pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez danego uczestnika projektu.

 

Wsparcie diagnostyczno-motywacyjne

realizowane poprzez:

 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE (zaangażowanie: Doradca zawodowy, śr.6h/os x 132os) obejmujące:
  -identyfikacja potrzeb UP oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonaleni zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych
  -poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 • INDYWIDUALNE DORADZTWO PSYCHOSPOŁECZNE (Zaangażowanie: psycholog, śr.4h/os x 132os.) obejmujące m.in: psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego, identyfikacje i łagodzenie zdiagnozowanych barier psychologicznych, wzmocnienie motywacji UP do zmiany swojej sytuacji zawodowej oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Szkolenia i staże

 • STAŻE – 3m-c. (przewidziane dla 76 uczestników projektu – przewidziane wynagrodzenie stażowe 1750 zł brutto). Pozwolą uczestnikom projektu na zdobycie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności bezpośrednio u pracodawcy. Staże będą spełniać standardy wyznaczone przezEuropejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży. 
 • SZKOLENIA ZAWODOWE – wsparcie przewidziane dla 66 uczestników projektu, szkolenia „szyte na miarę” indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

 

Działalność gospodarcza

w ramach przedmiotowego komponentu zamierzamy utworzyć 10 przedsiębiorstw. Wsparcie w ramach zadania:

 • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – (zaangażowanie: Doradca biznesowy, śr. 10h/os. x 10os.)
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DG – 50 h
 • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –10 DOTACJI w wysokości śr. 20000 PLN
 • WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE I PRZEDŁUŻONE DLA 10 UCZESTNIKÓW
 • WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE w postaci wsparcia finansowego (1000 PLN x 6mc) oraz doradczego (10h),
 • WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE w postaci wsparcia finansowego (1000 PLN x 6 mc) oraz doradczego (10h),

 

 

Scroll to Top
Skip to content