Loga Unii Europejskiej

Mlodzi zawodowi 2

W ramach projektu udzielane jest następujące wsparcie:

  1. WSPARCIE DIAGNOSTYCZNO-MOTYWACYJNE – indywidualne poradnictwo zawodowe obejmujące identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy) oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych). W ramach doradztwa dla każdego uczestnika projektu stworzony zostanie IPD wyznaczający dalszą ścieżkę udziału w projekcie. Wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu. Zakres i wymiar wsparcia psychologicznego w ramach indywidualnego doradztwa psychospołecznego będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu.
  2. WSPARCIE ZATRUDNIENIA – wsparcie pośrednika pracy przeznaczone jest dla wszystkich osób skierowanych na szkolenia zawodowe i staże (tj. 75 osób). Wsparcie obejmuje kompleksowe
    i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Ważnym zadaniem pośrednika będzie nawiązywanie kontaktów z pracodawcami oraz integracja konkretnych ofert szkoleniowych, stażowych oraz ofert pracy z potrzebami pracodawców i UP. Pośrednik będzie inicjował i organizował kontakty UP z pracodawcami, zbierał i przedstawiał UP oferty pracy i w aktywny sposób będzie poszukiwał zatrudnienia dla UP. Pośrednik pracy będzie opowiadał za osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Praca pośrednika będzie obejmowała zarówno indywidualnie spotkania z UP oraz pracę w terenie(np. spotkania z pracodawcami).
  3. SZKOLENIA – zakres tematyczny szkoleń zawodowych będzie dobierany indywidualnie do uczestników projektu w zależności od ich potrzeb określonych w IPD. Szkolenia będą realizowane przez podwykonawców, a każde szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji. Wsparcie przewidziane dla 30 osób. Czas trwania szkolenia zależny od jego tematyki.
  4. STAŻE – staże będą trwały 5 miesięcy i będą organizowane bezpośrednio u pracodawców. Profil staży będzie zgodny z predyspozycjami danego uczestnika projektu i będzie wynikał z IPD. Staże będą realizowane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Polskie i Europejskie Ramy Jakości Praktyk i Staży. Dla stażystów przewiduje się stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł netto/m-c. Wsparcie przewidziane dla 60 osób.
  5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Wsparcie przedsiębiorczości w postaci wsparcia szkoleniowo-doradczego, dotacji na rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego. Wsparcie przewidziane jest dla 15 osób. Szczegółowy opis zasad przyznawania przedmiotowego wsparcia znajduje się w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, który będzie dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu. Szczegółowy opis wyboru kandydatów do wsparcia w ramach otwarcia działalności gospodarczej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
Scroll to Top
Skip to content