Loga Unii Europejskiej

Pracuję u siebie (woj. opolskie)

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj,. osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie)
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż.

W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w następujących gminach: Domaszowice, Świerczów, Lubsza, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik lub Wołczyn.

Termin rekrutacji:

  • II tura: UWAGA!! Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w ramach II tury naboru. Formularze można składać w biurze projektu od 22.05.2017 do 14.06.2017 do godz. 15.00. Rekrutacja w ramach II tury naboru zostaje przedłużona do 29.09.2017 do godz. 15.00. UWAGA!! Rekrutacja w ramach II tury naboru zostaje przedłużona do 11.10.2017 do godz. 15.00. II tura naboru zostanie zamknięta dnia 11.10.2017 o godz. 15.00. 
  • I tura: Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych – od 3.03.2017 do 17.03.2017. Uwaga!! Przedłużenie rekrutacji do 07.04.2017. Uwaga!! Rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie” zostaje przedłużona. I tura naboru zostanie zamknięta dnia 19.05.2017 o godz. 12.00. 
  • Rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym – I tura: 26-29.05.2017; II tura: 16-18.10.2107
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji – I tura: wstępna lista rankingowa 30.05.2017; ostateczna lista rankingowa 31.05.2017; II tura: wstępna lista rankingowa 20.10.2017; ostateczna lista rankingowa 21.10.2017

Zasady rekrutacji do projektu.

Osoby, zainteresowane udziałem w projekcie składają uzupełnione Formularze rekrutacyjne w wersji papierowej do biura projektu. Formularze można składać osobiście oraz pocztą/kurierem, w wyznaczonych terminach, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura.  Formularze dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce Do pobrania oraz w biurze projektu. Prawidłowo złożony formularz podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Osoby, które uzyskają wymagane minimum punktów za ocenę merytoryczną zostaną skierowane na rozmowę z doradcą zawodowym, który oceni predyspozycje kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie dla osób spełniających wymagane minimum punktowe, zostaną przyznane punkty dodatkowe (za przynależność do grupy priorytetowej: kobiety – 20 pkt., za działalność prowadzoną w branżach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne, tj. w branżach: chemicznej, budowlanej wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, maszynowej i elektromaszynowej, paliwowo-energetycznej, rolno-spożywczej, drzewno-papierniczej (w tym przemysł meblarski), metalowej i metalurgicznej, usług medycznych i rehabilitacyjnych, usług turystycznych, transport i logistyka – max 9 pkt., za działalność generująca dodatkowe miejsca pracy –  max 1 pkt.). Na podstawie sumy punktów za ocenę Formularza rekrutacyjnego, ocenę doradcy zawodowego oraz oceny w oparciu o kryteria dodatkowe zostanie utworzona lista rankingowa, z której 60 osób zostanie zakwalifikowanych do Projektu. Szczegółowe zasady rekrutacji opisane zostały w Regulaminie rekrutacji projektu, który znajduje się w zakładce Do pobrania oraz w biurze projektu.

 

Scroll to Top
Skip to content