Loga Unii Europejskiej

Pracuję u siebie (woj. opolskie)

Uczestnicy Projektu wyłonieni w rekrutacji (w sumie 60 osób) otrzymają następujące wsparcie:

  • IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB (8h na uczestnika) –  wsparcie w zakresie identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestników w celu odpowiedniego dopasowania szkoleń oraz wsparcia doradczego.
  • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ– (10h na uczestnika) indywidualne doradztwo o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomoc UP w rozwinięciu wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. indywidualna pomoc przy biznesplanie, księgowość, podatki, etc.).
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci 80h szkoleniowych. Szkolenia obejmują niezbędny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zakres wiedzy i będą realizowane w grupach 15-to osobowych (4 grupy po 15 os.).

Następnie po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego uczestnicy składają Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Każdy wniosek zostanie oceniony przez 2 niezależnych członków KOW przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości. Ocena biznesplanów będzie obejmować kryteria zgodności z pomocą de minimis oraz kryteriami merytorycznymi m.in. wykonalność, kompletność, racjonalność finansowa. Beneficjent każdorazowo pisemnie poinformuje UP o wynikach oceny biznesplanu i decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu dotacji. Uczestnicy, których biznesplany zostaną zweryfikowane pozytywnie otrzymają:

  • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w wysokości max. 23000 PLN/os. dla 50 uczestników.
  • WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE – w postaci wsparcia finansowego (1000 PLN/m-c – od 1 do 6 m-ca działalności) oraz szkol-doradczego 10h/osobę (wsparcie przewidziane dla wszystkich).
  • WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE – w postaci wsparcia finansowego (1000 PLN/m-c – od 6 do 12 m-ca działalności)(wsparcie przewidziane dla 20 uczestników, którzy mają trudności w prowadzeniu działalności).

W ramach projektu planuje się przyznać minimum 50, przy czym Beneficjent będzie dążył do udzielenia środków na rozwój przedsiębiorczości każdemu wnioskującemu (pod warunkiem spełnienia przez niego kryterium minimum).

Scroll to Top
Skip to content