Loga Unii Europejskiej

Twoja firma – Twój sukces (woj. dolnośląskie)

Terminy rekrutacji: 

Rekrutacja w ramach I tury jest obecnie zamknięta. Informacja o terminie naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury, zostanie podana minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru w dziale aktualności. Szacunkowy termin rekrutacji w ramach II tury sierpień/wrzesień 2018 (termin może ulec zmianie).

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby od 30 roku życia zamieszkujące teren Dolnego Śląska, pozostające bez zatrudnienia  znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne min 12 miesięcy,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj,. osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie).

Zakłada się, że w projekcie, że podczas rekrutacji pierwszeństwo będą mieć osoby niepełnosprawne oraz kobiety. Ponadto dodatkowo punktowane będą osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz zamieszkujące obszary objęte programami rewitalizacji.

Przebieg rekrutacji i punktacja

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie – zwane dalej Kandydatami, składają w wyznaczonym terminie Formularz rekrutacyjny (dostępny w zakładce do pobrania) w biurze projektu „Twoja firma-Twój sukces”. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie lub ręcznie w języku polskim (w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Etapy rekrutacji:

I etap – Ocena formularzy rekrutacyjnych(max 30 pkt) – w oparciu o kryteria wskazane w regulaminie. Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu jest uzyskanie min. 15 pkt.

II etap – indywidualna rozmowa z doradcą – przeprowadzona w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej(max 30 pkt). Warunkiem zakwalifikowania ów do kolejnego etapu jest uzyskanie min. 15 pkt.

III etap -Ocena w oparciu o przynależność do grup priorytetowych (punkty te przyznawane są wyłącznie kandydatom, którzy za ocenę merytoryczną formularza oraz rozmowę z doradcą otrzymali łącznie minimum 60% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów – tj. 36 pkt.):

  •  osoby z terenów wiejskich(tzn z gmin zaliczanych do kategorii 3 wg DEGURBA.)- 10 pkt.,
  • osoby z obszarów objętych programami rewitalizacji – 10 pkt.,
  • kobiety – 50 pkt.,
  • osoby z niepełnosprawnościami – 50 pkt.

Na podstawie  utworzona zostanie lista rankingowe wg malejącej liczby pkt. W każdej turze 44 osoby, z najwyższą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do etapu szkoleniowo-doradczego.

 

Scroll to Top
Skip to content