Loga Unii Europejskiej

Lokomotywa przedsiębiorczości

Projekt pt. Lokomotywa przedsiębiorczości

 

Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Numer identyfikacyjny: RPDS.08.03.00-02-0075/20

 

Projekt pt. Lokomotywa przedsiębiorczości realizowany przez: Fundację Conceptus.

 

Cel główny projektu: Utworzenie minimum 40 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa dolnośląskiego w okresie do VI.2023 poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego dla 32 uczestników projektu.

 

Cele szczegółowe:

 

  1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej u 32 uczestników projektu (w tym minimum 18 kobiet) poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń.
  2. Zniwelowanie bariery finansowej ograniczającej możliwość założenia działalności gospodarczej dla 32 uczestników projektu (w tym min. 18 kobiet) poprzez przyznanie bezzwrotnych dotacji.
  3. Zmniejszenie ryzyka związanego z utrzymaniem założonych w ramach projektu działalności gospodarczych w pierwszym roku ich trwania poprzez przyznanie wsparcia pomostowego dla 32 uczestników projektu (w tym min. 18 kobiet).

 

Lider Projektu:

Fundacja Conceptus

Bujwida 34a/4

50-368 Wrocław

 

Partner Projektu:

Business Centrum Consulting Finansowy i Personalny

Marcin Zgórski

 

Okres realizacji:

od: 01.05.2022 do 30.06.2023

Całkowity koszt projektu

2 033 748,00 PLN

Wkład UE:

1 968 838,00 PLN

Scroll to Top
Skip to content