Loga Unii Europejskiej

Dotacja – skuteczna aktywizacja!

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pdf skan

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny word odt

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej formularza word

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego word

Zał. 4a Karta oceny predyspozycji kandydata word

Zał. 4b Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych word

Zał. 5 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia word

Zał. 6 Karta wyniku oceny word

Zał. 7 Umowa uczestnictwa w projekcie word

Zał. 8 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego word

Zał. 9a Druk US-7 pdf

Zał. 9b Wzór druku US-7 pdf

Zał. 10 Wzór zaświadczenia ZUS pdf

Zał. 11 Formularz szczególnych potrzeb kandydata/kandydatki w zakresie dostępności do projektu word

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO pdf skan

Zał. 1 Biznesplan word

Zał. a do Biznesplanu – Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w etapie szkoleniowym word

Zał. b1 do Biznesplanu – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis word

Zał. b2 do Biznesplanu – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis word

Zał. c do Biznesplanu – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

Zał. d do Biznesplanu – Szczegółowe zestawienie towarów i usług word

Zał. f do Biznesplanu – Oświadczenia word

Zał. g do Biznesplanu – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków otrzymania word

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu word

Zał. 3 Standardy oceny biznesplanów word

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego word

Zał. 5 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis word

Zał. 6 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis word

Zał. 7 Formularz informacji de minimis excel

Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatków excel

Zał. 9 Oświadczenie dotyczące osób z niepełnosprawnościami związane z opłacaniem składek  word

Zał. 10 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego word

Zał. 11 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego word

Zał. 12 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego word

Zał. 13 Oświadczenie uczestnika o braku podwójnego finansowania wydatków w projektach 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego word

Zał. 14 Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego excel

Zał. 15 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową word

Zał. 16 Oświadczenie małżonka na zawarcie: umowy o udzielenie wsparcia finansowego/umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego word

Zał. 17 Oświadczenie wystawcy weksla(i) in blanco word

Zał. 18 Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis word

 

W związku z dodaniem nowego Partnera Projektu, tj. firmę Regioprojekt Przemysław Szamburski  informujemy, iż dnia 01.09.2021 naniesione zostały poprawki do dokumentów, które nie wpływają na wartość merytoryczną dokumentów.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane pozycje:

1)      Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu wraz z załącznikami:

– Załącznik nr 7 do Regulaminu: Umowa uczestnictwa w projekcie, w tym załącznik nr 1 do umowy: Oświadczenie uczestnika projektu,

– Załącznik nr 8 do Regulaminu: Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego.

2) Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własne działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikiem:

– Klauzula informacyjna pod załącznikiem nr 16 do Regulaminu: Oświadczenie małżonka wystawcy weksla własnego (in blanco)

 

 

 

 

_

Scroll to Top
Skip to content