Loga Unii Europejskiej

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Aktywizacja dla młodych

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie.

W Projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat (w tym niepełnosprawne), zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu wałbrzyskiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego i lwóweckiego, które pozostają bez pracy (w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy) oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (z wyłączeniem gr. określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, tj.  młodzieży z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę – do roku po opuszczeniu instytucji pieczy).

 

Podstawowe zasady rekrutacji do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Formularz rekrutacyjny (dostępny w zakladce do pobrania). Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych zaczyna się 16.05.2016 i trwać będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc w projekcie. Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu (za pośrednictwem poczty lub osobiście). Następnie o ile dana osoba spełnia warunki uczestnictwa w projekcie, kierowana jest na rozmowę z doradcą zawodowym. Osoba, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez doradcę zostaje zakwalifikowana do projektu i zostaje skierowana na wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Indywidualny Plan Działania będzie wyznaczał dla Uczestników Projektu dalszą ścieżkę udziału w projekcie.

Rekrutacja dla osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach II tury, prowadzony będzie w terminie: do 31.07.2017

Osoby te wypełniają taki sam jak inni kandydaci Formularz rekrutacyjny (dostępny w zakładce do pobrania) i składają go w biurze projektu lub w biurze głównym we Wrocławiu (za pośrednictwem poczty, kurierem lub osobiście).  Następnie o ile dana osoba spełnia warunki uczestnictwa w projekcie, kierowana jest na rozmowę z doradcą zawodowym. Osoba, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez doradcę zostaje zakwalifikowana do projektu i zostaje skierowana na wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. O ile Indywidualny Plan Działania  potwierdzi zasadność ubiegania się danego Uczestnika Projektu o wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Uczestnik ten będzie zobowiązany złożyć dodatkowy Formularz Zgłoszeniowy DG, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (dostępny w zakładce do pobrania).Planowany termin przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych: 01.-07.08.2017

Następnie Formularze Zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie i 30 uczestników projektu z najlepiej ocenionymi Formularzami zostaje skierowanych na rozmowę z doradcą biznesowym, który oceni szanse powodzenia realizacji przedsięwzięcia. Planowany termin rozmów z doradcą biznesowym: 05-07.08.2017.

17 uczestników z największą sumą punktów (ocena formularza + ocena doradcy biznesowego) przechodzi do następnego etapu obejmującego wsparcie w postaci doradztwa oraz szkoleń przygotowujących do otwarcia działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

Działalności gospodarczą można założyć dopiero po Wynikach Komisji Oceny Wniosków

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu oraz wyboru kandydatów do wsparcia na rozwój przedsiębiorczości znajdują się w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, zamieszczonym w zakładce do pobrania

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Scroll to Top
Skip to content