Loga Unii Europejskiej

Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia

W ramach projektu udzielane jest następujące wsparcie:

_

IDENTYFIKACJA POTRZEB oraz INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD) – działania doradcze, ułatwiający podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego obejmujące:

  • Identyfikację potrzeb uczestnika projektu – m.in. diagnozowanie potrzeb szkoleniowo-stażowych,
  • Stworzenie IPD dla każdego UP (przy jego udziale) uwzględniającego indywidualne potrzeby i możliwości UP oraz zapotrzebowanie na rynku pracy, IPD obejmie zaplanowaną aktywność UP w kierunku uzyskania zatrudnienia.
  • Bieżącą aktualizację IPD – przeprowadzaną w celu maksymalnego dostosowania do aktualnych indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu na każdym etapie projektu, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie zaplanowanego celu.

PORADNICTWO ZAWODOWE – pomocne Uczestnikom Projektu w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia identyfikacja i łagodzenie indywidualnych barier, badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych oraz udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu.

STAŻE – 6 m-cy/UP – (wsparcie przewidziane dla wszystkich 100 Uczestników Projektu) – pozwolą Uczestnikom Projektu na zdobycie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności bezpośrednio u pracodawcy. Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki na podstawie umowy stażowej/programu stażu pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadzi stażystę w zakres obowiązków i procedur obowiązujących w organizacji. Po zakończeniu stażu opracowana zostanie ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu.

SZKOLENIA ZAWODOWE – (przewidziane dla 40 Uczestników Projektu, liczba h zależna od tematyki) – realizowane będą przez podwykonawców, a ich tematyka będzie zbieżna z IPD oraz z potrzebami pracodawców. W projekcie będą realizowane wyłącznie szkolenia, wynikające z diagnozy potrzeb oraz IPD. Na podstawie doświadczeń partnerstwa założono, że szkolenia będą potrzebne dla 40 UP, jednakże w wypadku gdy na podstawie diagnozy oraz IPD okaże się, że więcej osób powinno podnieść kwalifikacje, beneficjent sfinansuje dodatkowe szkolenia w ramach środków własnych lub ewentualnych oszczędności w projekcie.

Scroll to Top
Skip to content