Loga Unii Europejskiej

Pracuję u siebie (woj. opolskie)

Projekt pn. „Pracuję u siebie” realizowany  jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 7 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3 – Zakładanie działalności gospodarczej

 nr projektu: RPOP.07.03.00-16-0003/16
okres realizacji projektu:  2017.01.02 – 2018.05.31

Wartość projektu: 2 371 990,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 981 171,50 PLN

Liderem Projektu jest Fundacja Conceptus

Celem głównym projektu jest: Utworzenie minimum 50 nowych i trwałych miejsc pracy (min. 26 kobiet) na terenie gmin woj. opolskiego: Domaszowice, Świerczów, Lubsza i Wołczyn w okresie do V.2018r. poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Grupę docelową stanowią osoby z obszaru województwa opolskiego (zamieszkujące gminy: Domaszowice, Świerczów, Lubsza lub Wołczyn) powyżej 29 r. ż. pozostające bez zatrudnienia,
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach, oraz os. posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż.
Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 60 os.

ZADANIA W PROJEKCIE:
1. Identyfikacja predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej kandydatów oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu,
2. Organizacja wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczych,
3. Organizacja wsparcia doradczego dla uczestników,
4. Wsparcie finansowe – dotacje,
5. Wsparcie pomostowe szkoleniowe,
6. Wsparcie pomostowe finansowo-doradcze.
W ramach projektu planuje się przyznanie dotacji na otworzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dla minimum 50 osób.

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
• Utworzenie 50 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.
• Utrzymanie otworzonych w ramach projektu działalności gospodarczych przez okres nie krótszy niż 12 m-cy
• Uzyskanie wiedzy i kompetencji do podjęcia działalności gospodarczej przez 60 osób.

Scroll to Top
Skip to content