Loga Unii Europejskiej

Twoja firma – Twój sukces (woj. dolnośląskie)

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny pobrać i wypełnić następujący Formularz rekrutacyjny:

Formularz rekrutacyjny

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny załączyć do formularza zaświadczenie z Urzędu Pracy, a osoby z niepełnosprawnościami m- zaświadczenie o niepełnosprawności).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

Regulamin wersja obowiązująca

Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2a Karta oceny formalnej

Zał. nr 2b Karta rozmowy z doradcą

Zał. nr 2c Karta oceny rekrutacyjnej

Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej

Zał. nr 4 Umowa usł_szkol-doradcze

Zał. nr 5 Oświadczenie o posiadaniu_wiedzy

Zał. nr 6 Wniosek o przyzn_śr_fin_roz_przed

Zał. nr 7 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Zał. nr 8 Karta oceny formalnej

Zał. nr 9 Karta oceny merytorycznej

Zał. nr 10 Deklaracja poufności

Zał. nr 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Zał. nr 12 oświadczenie współmałżonka

Zał. nr 13 informacja o rach.bankowym

Zał. nr 15 weksel z deklaracją wekslową

Zał. nr 16 Wniosek wsparcie pomostowe

zał. nr 17 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. nr 18 Karta oceny merytorycznej ws.pomostowe

Zał. nr 19 Umowa wsparcie pomostowe

Zał. nr 20 Oświadczenie o aktualn.danych de minimis

Zał. nr 21 Zestawienie towarów_usług zakupionych ze środków na rozw.przeds.

Zał. nr 22 Umowa o świadczenie usł. szkol.dorad. po otrzymaniu środków na rozw. przed

Zał. nr 23 -deklaracja_uczestnictwa

zał.1 do deklarcji

zał.2 do deklarcji

zał.3 do deklarcji

 

 

Scroll to Top
Skip to content