Loga Unii Europejskiej

Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie?
Grupę docelową stanowią os. bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (tj. w wieku 30 lat i więcej), znajdujące się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup: -os. od 50 r.ż. [os. 50+], -os. długotrwale bezrobotne, -kobiety, -osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie). W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. podkarpackiego.

Zasady rekrutacji do projektu:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Formularz rekrutacyjny (w zakładce do pobrania). Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych odbywa się według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu w Kolbuszowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście). Osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu zostaje skierowana na wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Indywidualny Plan Działania będzie wyznaczał dla Uczestników Projektu dalszą ścieżkę udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, zamieszczonym w zakładce do pobrania. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Harmonogram rekrutacji:
I tura: 07.01.2019-31.01.2019
Lista rankingowa I tury rekrutacji

II tura: 01.02.2019-31.03.2019
Lista rankingowa II tury rekrutacji

III tura: 01.04.2019-21.06.2019
Lista rankingowa III tury rekrutacji

IV tura: 22.06.2019-02.08.2019
Lista rankingowa IV tury rekrutacji
Ostateczna lista rankingowa IV tury rekrutacji

Scroll to Top
Skip to content