Loga Unii Europejskiej

Lokalna Asystentura Osobista

Lokalna Asystentura Osobista

Projekt współfinansowano ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 9.1 Transformacja społeczna Typ projektów: 9.1.A Zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy

Numer identyfikacyjny: FEDS.09.01-IP.02-0052/23

Projekt pt. Lokalna Asystentura Osobista realizowany przez:

Lider Projektu:

Fundacja Conceptus

Ul. Bujwida 34A/4,

50-368 Wrocław

Partnerzy Projektu:

Fundacja Incept

Ul. Bujwida 34A/4,

50-368 Wrocław

Fundacja „SPEKTRA”

Wolności 37/8

58-350 Mieroszów

Okres realizacji:

01.02.2024-30.09.2025

Całkowity koszt projektu:

2 045 124,00

Wkład UE:

1 634 404,00

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług asystenckich świadczonych przez min. 10 asystentów w społeczności lokalnej dla 60 osób (w tym mni. 38 kobiet), tj. 30 osób niepełnosprawnych i 30 ich opiekunów faktycznych zamieszkujących na obszarze subregionu wałbrzyskiego (objętego interwencją Funduszy Sprawiedliwej Transformacji) i spełniających kryteria grupy docelowej w okresie do IX.2025.

Główne rezultaty projektu:

1.Wsparcie w zakresie świadczenia usług asystenckich dla 30 osób niepełnosprawnych i ich 30 opiekunów faktycznych.

2. Wzrost kompetencji asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami i wzrost jakości świadczenie usług.

———————–

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.)[1]

W przypadku podejrzenia zaistnienia niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z postanowieniami Konwencji, sygnały, zgłoszenia lub skargi w tym zakresie należy zgłaszać za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

− poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres IP FEDS – Instytucja Pośrednicząca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

− skrzynki nadawczej e-puap: Dolnośląski WUP

[1] Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13576/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – język łatwy: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13577/konwencja_ONZ_easy_to_read.pdf

Celem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

Scroll to Top
Skip to content