Loga Unii Europejskiej

Własny biznes – praca i satysfakcja (woj. dolnośląskie)

Projekt pn. „Własny biznes –praca i satysfakcja” realizowany  jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 8  Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość
oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 nr projektu: RPDS.08.03.00-02-0166/16
okres realizacji projektu:  2016.09.01 – 2018.08.31

Wartość projektu: 3 728 934,80 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 169 594,58

Liderem Projektu jest Fundacja Conceptus

Celem głównym projektu jest: Utworzenie minimum 76 nowych i trwałych miejsc pracy (min. 52 kobiety) na terenie województwa dolnośląskiego w okresie do VIII.2018r. poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Grupę docelową stanowią osoby z obszaru województwa dolnośląskiego (zamieszkujące powiaty: lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski oraz ząbkowicki) od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 88 os.
W ramach projektu planuje się przyznanie dotacji na otworzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dla minimum 76 osób.

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
• Utworzenie 76 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.
• Utrzymanie otworzonych w ramach projektu działalności gospodarczych przez okres nie krótszy niż 12 m-cy
• Uzyskanie wiedzy i kompetencji do podjęcia działalności gospodarczej przez 88 osób.

Scroll to Top
Skip to content