Loga Unii Europejskiej

Aktywizacja, praca, satysfakcja!

Wsparcie udzielane w ramach projektu:

 

  1. IDENTYFIKACJA POTRZEB UP w tym m.in. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD , obejmująca diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego oraz proces doradczy, ułatwiający podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego. W ramach wsparcia dla każdego UP (przy jego udziale) stworzony zostanie IPD uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości UP oraz zapotrzebowanie na rynku pracy. IPD będzie decydował też o dalszej ścieżce wsparcia UP w projekcie.
  2. PORADNICTWO ZAWODOWE: pomoc będzie miała charakter zindywidualizowany, zróżnicowany i dostosowany do potrzeb UP wynikających z IPD i dotyczyła m.in., pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez pracy, wsparcia w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych; udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu oraz konsultacje indywidualne z zakresu poszukiwania pracy.
  3. STAŻE – śr. 5 m-cy. (min.3– max.6 mc)- przewidziane dla 50 UP- pozwolą UP na zdobycie/uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności bezpośrednio u pracodawcy. Staże będą spełniać standardy EU i PL Ram Jakości Praktyk i Staży. Profil staży będzie zgodny z predyspozycjami danego UP (wg IPD) i będzie odpowiadał na zapotrzebowanie na rynku i będą prowadzone w zakresie branż/zawodów wskazanych w zad.1. Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki na podstawie umowy stażowej oraz programu stażu pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadzi go w zakres obowiązków i procedur. W projekcie staże będą się obywały w pełnym wymiarze czasu pracy. Po zakończeniu stażu pracodawca opracuje opinię uwzględniającą rezultaty oraz efekty stażu.
  4. SZKOLENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI/KALIFIKACJI ZAWODOWYCH (przewidziane dla 20 UP) –realizowane będą przez podwykonawców, ich tematyka będzie zbieżna z potrzebami UP(wg IPD) oraz rynku. Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 i będzie to potwierdzone odpowiednim dokumentem. Na podstawie doświadczenia partnerstwa zakłada się, że 10 UP skorzysta ze szkoleń podnoszących kompetencje, oraz 10 UP ze szkoleń podnoszących kwalifikacje (dla UP z wykształceniem max ISCED3). Dzięki szkoleniom UP zyskają kompetencje/kwalifikacje, niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP. Zgodnie z naszymi założeniami średnia ilość godzin szkoleniowych wynosi: śr. 125 (w zależności od tematyki). Minimalna wymagana frekwencja na szkoleniach wyniesie 80%.
  5. POŚREDNICTWO PRACY – DORADCA KLIENTA (DK) Do zadań DK będzie należała całościowa i stała opieka nad UP oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami/kompetencjami danego UP, w tym m.in: nadzór nad realizacją IPD, nadzór nad stażami i szkoleniami oraz szeroko rozumiana pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla UP. Ważnym zadaniem DK będzie nawiązywanie kontaktów z pracodawcami oraz integracja konkretnych ofert szkoleniowych, stażowych oraz ofert pracy z potrzebami pracodawców i UP. DK będzie inicjował i organizował kontakty UP z pracodawcami, zbierał i przedstawiał UP oferty pracy i w aktywny sposób będzie poszukiwał zatrudnienia dla UP.
Scroll to Top
Skip to content