Loga Unii Europejskiej

Pracuję u siebie (woj. opolskie)

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie muszą złożyć wypełniony załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny, załącznik nr 2: Oświadczenie kwalifikowalności kandydata oraz jeśli dotyczy – załącznik nr 5: Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji – wersja aktualna
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny
Zał. 2 Oświadczenie kwalifikowalności kandydata
Zał. 3 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
Zał. 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Zał. 5 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha
Zał. 6 Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji – wersja stara (nr 1)
Regulamin rekrutacji v2 – wersja stara (nr 1)

 

Dokumentacja związana z przyznawaniem środków finansowych:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – wersja aktualna

ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu przyznawania środków:

 1. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.
 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji.
 3. Biznesplan.
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy.
 5. Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
 6. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
 7. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 8. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wesja xls.  Formularz – wersja pdf.
 9. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.
 10. Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 11. Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
 12. Wzór karty oceny formalnej.
 13. Wzór karty oceny merytorycznej.
 14. Regulamin Komisji Oceny Wniosków.
 15. Wzór umowy na otrzymanie dotacji.  15.7 Oświadczenie o braku długów
 16. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.  16.3 Oświadczenie o braku długów 16.a Umowa_o_świadczenie_usł._szkol.dorad_.po_założeniu_działalności
 17. Wzór aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.  17.2 Oświadczenie o braku długów
 18. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 19. Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 19a. Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody – Umowa pomostowa
 20. Wzór Informacji o rachunku bankowym.
 21. Wzór oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów i/lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.
 22. Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.
 23. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego.
 24. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu długów z tytułu kredytów i pożyczek.
 25. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
 26. Oświadczenie poręczyciela o udzieleniu poręczenia jednemu UP.
 27. Oświadczenie małżonka poręczyciela o udzieleniu zgody. 27a. Oświadczenie małżonka poręczyciela o udzieleniu zgody – pomostowe.
 28. Zaświadczenie poręczyciela o zatrudnieniu.

 

Dokumenty do wsparcia pomostowego przedłużonego:
– Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
– Oświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US
– Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wesja xls.
– Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON.

 

 

Oświadczenia przy zakupie sprzętu używanego:
Oświadczenie-sprzedającego-dotyczące-używanego-środka-trwałego
Oświadczenie-Uczestnika-Projektu-dotyczące-używanego-środka-trwałego

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – wersja stara
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości v2 – wersja stara
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości v3 – wersja stara

Scroll to Top
Skip to content