Loga Unii Europejskiej

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Aktywizacja dla młodych

Aktywizacja dla młodych

Oś priorytetowa I POWER, Działanie 1.2 Podziałanie 1.2.2
Numer identyfikacyjny: WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

Projekt pt. „Aktywizacja dla młodych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wartość projektu: 1 983 555,66 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 822 689,29 zł

Projekt „Aktywizacja dla młodych” jest realizowany przez:

Lider projektu:
Fundacja Conceptus
ul. Bujwida 34 a/4
50-368 Wrocław

Partnerzy projektu:

Fundacja Spektra
ul. Wolności 37/8
58-350 Mieroszów

BMK S.C.
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia (poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowo-edukacyjnej) 140 (79K i 61M) osób młodych w wieku 15-29 lat zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego,złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego i lwóweckiego,pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 72 UP.

Do kogo skierowany jest projekt?

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe na terenie powiatu wałbrzyskiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego i lwóweckiego w wieku 15-29 lat bez pracy (w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1)

Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Rekrutacja.
2. Wsparcie psychologiczno-doradcze.
3. Aktywizacja edukacyjno-zawodowa.
4. Działalność gospodarcza.
5. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Główne rezultaty:
Ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez 80 osób bezrobotnych oraz 40 osób biernych zawodowo.

Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 72 UP (w tym: 45 UP w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 27 UP).

Okres realizacji projektu:

01.01.2016 – 30.09.2018

Krótki opis projektu (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie)

Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia (poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowo-edukacyjnej) 140 (79 kobiet i 61 mężczyzn) osób młodych w wieku 15-29 lat zamieszkujących na terenie powiatów wałbrzyskiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego oraz lwóweckiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 72 uczestników projektu.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 15-29 lat (w tym niepełnosprawne), zamieszkujące (w rozumieniu KC) na obszarze powiatów wałbrzyskiego,złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego i lwóweckiego,oraz które pozostają bez pracy (w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy) oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (z wyłączeniem gr. określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1).

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 140 osób (80 bezrobotnych i 60 biernych zawodowo), w tym minimum:
– 79 kobiety (56,4%),
-19 osób niepełnosprawnych (13,6%) ,
-14 osób długotrwale bezrobotnych (10 %),
-56 osoby zamieszkujące ( w rozumieniu KC) tereny wiejskie (40%).

Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Rekrutacja.
2. Wsparcie psychologiczno-doradcze.
3. Aktywizacja edukacyjno-zawodowa.
4. Działalność gospodarcza.
5. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Główne rezultaty:
Ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez 80 osób bezrobotnych oraz 40 osób biernych zawodowo.

Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 72 UP (w tym: 45 UP w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 27 UP).

Scroll to Top
Skip to content