Loga Unii Europejskiej

Twoja firma – Twój sukces (woj. dolnośląskie)

Projekt pn. „Twoja firma – Twój sukces” realizowany  jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 8  Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość
oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 nr projektu: nr RPDS.08.03.00-02-0106/17
okres realizacji projektu:  2018.02.01-30.11.2019

Wartość projektu: 4 956 049,20 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 212 641,82 zł

Liderem Projektu jest Fundacja Conceptus

Cel główny projektu: Utworzenie minimum 86 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa dolnośląskiego w okresie do XI. 2019r. poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Grupę docelową stanowią osoby z obszaru województwa dolnośląskiego  od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 88 os.

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
• Utworzenie minimum 86 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.
• Utrzymanie otworzonych w ramach projektu działalności gospodarczych przez okres nie krótszy niż 12 m-cy
• Uzyskanie wiedzy i kompetencji do podjęcia działalności gospodarczej przez 88 osób.

Scroll to Top
Skip to content