O nas

Fundacja Conceptus – Instytucja dialogu społecznego działa od 2014r., realizuje działania w zakresie rozwoju osobistego, aktywizacji społeczno-zawodowej, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz przełamywania barier i stereotypów. Prowadzimy doradztwo, konsultacje psychologiczne, terapie, organizację wolontariuszy. Jesteśmy młodą organizacją, której celami są:

 • Wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego w szczególności w obszarze kultury i sztuki, gospodarki, przedsiębiorczości, edukacji i oświaty, ochrony środowiska, sportu oraz zdrowia.
 • Zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego.
 • Stymulowanie rozwoju rynku pracy i zwiększenie poziomu integracji społecznej i zawodowej, w szczególności w odniesieniu do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 • Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających na rzecz kultury i sztuki, gospodarki, przedsiębiorczości, edukacji i oświaty, ochrony środowiska, sportu oraz zdrowia.
 • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli w zakresie dobrych praktyk, w tym również implementacja zagranicznych wzorców na obszarze RP.
 • Zwalczanie dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek oraz walka z mową nienawiści i krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi poszczególnych grup społecznych oraz wykluczeniem społecznym.

Fundacja realizuje powyższe cele, przede wszystkim poprzez:

 • Tworzenie kampanii społecznych, współpracę ze środkami masowego przekazu oraz podejmowanie innych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym.
 • Działalność naukową i badawczą oraz opracowanie i rozpowszechnianie analiz i raportów z badań.
 • Organizację i udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych i debatach publicznych.
 • Merytoryczne i finansowe wspieranie inicjatyw obywatelskich.
 • Działalność szkoleniowo-doradczą.
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prorządowymi, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami oraz pozostałymi instytucjami prowadzącymi działalność w obszarze kultury i sztuki, gospodarki, przedsiębiorczości, edukacji i oświaty, ochrony środowiska, sportu oraz zdrowia.
 • Poradnictwo i pośrednictwo zawodowe.
 • Organizacje procesu aktywizacji zawodowej i społecznej.
 • Pozostałą działalność w zakresie zarządzania i promocji przedsiębiorczości, kultury i sztuki, pomocy społecznej, edukacji i oświaty, dobroczynności, zdrowia, sportu oraz ochrony środowiska.
Scroll to Top
Skip to content