Loga Unii Europejskiej

Lokomotywa przedsiębiorczości

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – pdf / skan

Zał. 2 Formularz rekrutacyjny – word


 

Zał. 1 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych – word

Zał. 3 Dokumenty poświadczające status reemigranta i imigranta – word

Zał. 4 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – word

Zał. 5 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – word

Zał. 6a Karta oceny predyspozycji kandydata i ocena potrzeb szkoleniowych – word

Zał. 6b Karta oceny rekrutacyjnej – word

Zał. 7 Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowych – word

Zał. 8 Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan – word

Zał. 9 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych i biznesplanu – word

Zał. 10 Karta oceny merytorycznej wniosku i biznesplanu – word

Zał. 11 Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego – word

Zał. 11 Oświadczenie – niekaralność – word

Zał. 11 Oświadczenie-współmałżonka – word

Zał. 11 Zał. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – word

Zał. 11 Zał. 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – excel

Zał. 12 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – word

Zał. 12 Zał. 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – word

Zał. 13 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego –word

Zał. 14 Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego – word

Zał. 14 Oświadczenie współmałżonka – word

Zał. 14 Zał. 3 Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego – excel

Zał. 14 Zał. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – word

Zał. 14 Zał. 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –excel  

Zał. c do Biznesplanu Formularz informacji przedstawianych – excel

Zał. d do Biznesplanu Szczegółowe zestawienie towarów i usług – word

Zał. f do Biznesplanu Oświadczenia – word

 

Umowa uczestnictwa w projekcie – word

Umowa uczestnictwa w projekcie – załączniki – word

Oświadczenie o braku małżonka – word

Potwierdzenie udziału w weryfikacji predyspozycji kandydata – word

 

Scroll to Top
Skip to content