Loga Unii Europejskiej

Żłobek Wróbelek (m. Wrocław)

O projekcie

W naszym żłobku przy ul. Azaliowej realizowany jest projekt pt. „Żłobek Wróbelek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego- ZIT WROF

Wartość projektu: 997 625,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 847 625,00zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel główny

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy, osób zamieszkujących gminę Wrocław wraz z gminą miejską Wrocław, które sprawują opiekę nad dziećmi do 3
roku życia, pozostają bez zatrudnienia lub chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski).
Poprawa sytuacji ma nastąpić poprzez utworzenie niepublicznego żłobka „Wróbelek”, co ma umożliwić aktywizację zawodową uczestników projektu do 31.10.2019 r.
Dzięki nowym miejscom opieki nad dziećmi do lat 3, stworzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z
2013 r., poz. 1457) każdy uczestnik projektu będzie mógł będzie mógł skorzystać z optymalnej dla jego sytuacji i predyspozycji zawodowych drogi aktywizacyjnej.
Wsparciem w projekcie zostanie objętych 30 osób , mieszkańców gm. Wrocław i m. Wrocław, które powracają na rynek pracy po urlopach macierzyńskich,
rodzicielskich, wychowawczych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (20 os.) lub pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do
lat 3 (10 os.).

Scroll to Top
Skip to content