Loga Unii Europejskiej

Dotacja – skuteczna aktywizacja!

Grupę docelową stanowią osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze WD w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku.

Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. to:

– osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.(jako osoby, które utraciły zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy/zleceniodawcy lub takie, którym wygasła umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Mogą to być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron),

– osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. (jeśli minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu),

oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

Z udziału w projekcie wykluczone zostaną osoby:

-należące do Grupy Docelowej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

-uczestniczące jednocześnie w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne,

-które posiadały wpis do CEIDG/KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

-wszystkie osoby wykluczone zgodnie z katalogiem wskazanym w Regulaminie rekrutacji.

 

Zakłada się, że udział w projekcie weźmie 45 uczestników projektu  (w tym 25 kobiet i 20 mężczyzn )

 

ETAPY REKRUTACJI

ETAP1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu (elektronicznie, osobiście, pocztą/kurierem)

ETAP2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych

Ocena merytoryczna będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria (łącznie max. 50pkt.):

-Opis pomysłu(max.15 pkt.)

-Doświadczenie zawodowe wykształcenie(max. 6 pkt.)

-Realność planu(max. 14 pkt.)

-Charakterystyka klientów(max6)

-Charakterystyka rynku i konkurencji(max. 9pkt. )

ETAP3: Rozmowa z Doradcą Zawodowym

Na koniec dla osób, które uzyskały minimalną liczbę punktów za ETAP 2 i 3 zostanie utworzona lista rankingowa.

Punktacja stanowić będzie sumę oceny merytorycznej, oceny doradcy zawodowego oraz punktów za następujące kryteria premiujące:

  • osoby z miasta średnich/tracące funkcje gospodarcze + 5 pkt *
  • kobiety + 5 pkt.
  • osoby z niepełnosprawnościami + 5 pkt.
  • NEET**+5 pkt.

*do miast tracących funkcje gosp. zaliczamy:
Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.

** definicja osób z kategorii NEET znajduje się w Regulaminie rekrutacji

Terminy naboru dokumentów i inne aktualności zawiązane z rekrutacją będą na bieżąco zamieszczane w zakładce aktualności.

Scroll to Top
Skip to content