Loga Unii Europejskiej

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Młodzi Zawodowi

Projekt pt. MŁODZI ZAWODOWI

Oś priorytetowa I POWER, Działanie 1.2 Podziałanie 1.2.2
Numer identyfikacyjny: WND-POWR.01.02.02-18-0108/15

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” realizowany przez:

Lider Projektu:

Fundacja Conceptus
ul. Forteczna 8/16
58-316 Wałbrzych

Partner Projektu:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów

Okres realizacji:
2016-02-01 do 2017-06-30

Całkowity koszt projektu:
1 638 096,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 554 366,00 PLN

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 132 os. biernych zawodowo (80K i 52M) w wieku 15-24, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET z obszaru województwa podkarpackiego poprzez realizację zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej

Grupę docelową stanowią osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędach pracy w wieku 15-24 lat, które zaliczają się do kategorii tzw. młodzieży NEET (zgodnie z definicją POWER pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu) z wyłączeniem gr. określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1.

Uczestnikami projektu będą mogły zostać os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) na obszarze województwa podkarpackiego. Zakłada się, że w projekcie wezmą udział 132 os. w tym min. 80 kobiet (60,6%).

Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Rekrutacja
2. Wsparcie zatrudnienia
3. Wsparcie diagnostyczno-motywacyjne
4. Szkolenia i staże
5. Działalność gospodarcza

Główny rezultat:
Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 127 (w tym 76 Kobiet).

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Scroll to Top
Skip to content