Loga Unii Europejskiej

Projekt „AKTYWIZACJA DLA MŁODYCH ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Aktywizacja dla młodych

W ramach projektu udzielane jest następujące wsparcie:

  1. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – obejmujące identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy) oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych). W ramach doradztwa dla każdego uczestnika projektu stworzony zostanie IPD wyznaczający dalszą ścieżkę udziału w projekcie. Wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu.
  2. INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE- zakres i wymiar wsparcia psychologicznego będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu.
  3. DORADCA KLIENTA – wsparcie doradcy klienta przeznaczone jest dla wszystkich osób skierowanych na szkolenia zawodowe i staże (tj. 113 osób). Do zadań doradcy klienta będzie należała całościowa i stała opieka nad uczestnikami projektu oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym m.in: nadzór nad realizacją i aktualizację IPD, organizacja i nadzór nad stażami i szkoleniami, kontakt z pracodawcami i szeroko rozumiana pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez danego uczestnika projektu.
  4. SZKOLENIA ZAWODOWE – zakres tematyczny szkoleń będzie dobierany indywidualnie  do uczestników projektu w zależności od ich potrzeb określonych w IPD. Szkolenia będą realizowane przez podwykonawców, a każde szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji. Wsparcie przewidziane dla  84 osób. Czas trwania szkolenia zależny od jego tematyki.
  5. STAŻE – będą trwały 3 miesiące i będą organizowane bezpośrednio u pracodawców. Profil staży będzie zgodny z predyspozycjami danego uczestnika projektu i będzie wynikał z IPD. Staże będą realizowane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Polskie i Europejskie Ramy Jakości Praktyk i Staży. Dla stażystów przewiduje się stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie przewidziane dla 45 osób.
  6. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w postaci wsparcia szkoleniowo-doradczego, dotacji na rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego. Wysokość dotacji: śr. 19 500 PLN,  wsparcie pomostowe: 650 – 1000 PLN/m-c x 12 miesięcy. Wsparcie przewidziane jest dla 27 osób. Szczegółowy opis zasad przyznawania przedmiotowego wsparcia znajduje się w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Scroll to Top
Skip to content