Loga Unii Europejskiej

Projekt „MŁODZI ZAWODOWI ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Młodzi Zawodowi

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – Młodzi zawodowi

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Karta oceny rekrutacyjnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenia UP

załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy DG

Załącznik nr 5 – Karta oceny formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy z komisja rekrutacyjna

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

Dokumentacja związana z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Młodzi zawodowi

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 4 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 – Biznesplan

Załącznik nr 6 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 7 – Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji

Załącznik nr 8 – Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 9 – Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10 – Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

Załącznik nr 11 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych

Załącznik nr 12 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia

Załącznik nr 13 – Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 14 – Karta oceny formalnej i opinia wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego


Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Scroll to Top
Skip to content