Loga Unii Europejskiej

Dotacja – skuteczna aktywizacja!

Projekt pt. Dotacja – skuteczna aktywizacja!

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     
Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer identyfikacyjny: POWR.01.02.01-02-0016/20

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej w postaci:

  •  szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 PLN,
  • wsparcia pomostowego na okres do 6 miesięcy w wysokości śr. 2 000 PLN/miesiąc.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze WD w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się  w Regulaminach, w zakładce do pobrania.

Lider Projektu:
Fundacja Conceptus
Bujwida 34a/4
50-368 Wrocław

Okres realizacji: 2021-05-01 – 2022-11-30

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

Całkowity koszt projektu: 2 052 498,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 729 845,31 PLN

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 45 biernych zawodowo i młodych os. (w tym 25 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego w okresie do 30.11.2022 poprzez otwarcie przez nich trwałych (min. 12 m-cy) działalności gospodarczych.

Główne rezultaty:
-Liczba osób, które otworzyły działalność gospodarczą i utrzymały jej funkcjonowanie przez okres nie krótszym niż 12 miesięcy – 45
-Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 45

Scroll to Top
Skip to content