Loga Unii Europejskiej

Własny biznes – praca i satysfakcja (woj. dolnośląskie)

Uczestnicy Projektu wyłonieni w II turach rekrutacyjnych (w sumie 88 osób) przystąpią do etapu szkoleniowo-doradczego, przygotowującego ich do napisania biznesplanów oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie będzie obejmować: 

  • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ– indywidualne doradztwo o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomoc UP w rozwinięciu wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. indywidualna pomoc przy biznesplanie, księgowość, podatki, etc.).
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Szkolenia obejmują niezbędny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zakres wiedzy i będą realizowane w grupach .

Następnie po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego uczestnicy składają Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Następnie Wnioski, zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Każdy wniosek zostanie oceniony przez 2 niezależnych członków KOW przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości. Ocena biznesplanów będzie obejmować kryteria zgodności z pomocą de minimis oraz kryteriami merytorycznymi m.in. wykonalność, kompletność, racjonalność finansowa. Beneficjent poinformuje UP o wynikach oceny biznesplanu i decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu dotacji. Uczestnicy, których biznesplany zostaną zweryfikowane pozytywnie otrzymają:

  • ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w wysokości max. 20000 PLN/os.
  • WSPARCIE POMOSTOWE – w postaci wsparcia finansowego (1200 PLN/m-c x 12 m-cy ) oraz szkol-doradczego 10h/osobę

W ramach projektu planuje się przyznać minimum 76 dotacji, przy czym Beneficjent będzie dążył do udzielenia środków na rozwój przedsiębiorczości każdemu wnioskującemu (pod warunkiem spełnienia przez niego kryterium minimum).

Scroll to Top
Skip to content