Zwrot weksli -dotyczy pierwszej tury rekrutacji „Twoja firma-Twój sukces”, tj. osób które zakładały działalność w VIII.2018 r.

Informujemy iż, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości §8 pkt 14 „Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy (Weksel) zostanie Uczestnikowi Projektu zwrócony na jego pisemny wniosek, po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej określonej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub daty zarejestrowania w KRS) i obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami (odpowiednie zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS)”, natomiast zgodnie z §8 pkt 16 Regulaminu „W przypadku niezłożenia do Biura Projektu pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia Umowy w ww. terminie, zostanie on zniszczony Komisyjnie, w obecności powołanych osób.”
W związku z powyższym informujemy, iż wnioski o zwrócenie Weksla należy kierować w formie pisemnej do biura projektu w terminie do 09.09.2019. Do wniosków należy dołączyć stosowne zaświadczenia z US i ZUS. W innym wypadku weksle zostaną zniszczone komisyjnie.
Scroll to Top
Skip to content