Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo poniżej zamieszczona jest Podstawowa Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Dotacji w ramach projektu „Pracuję u siebie” nr RPOP.07.03.00-16-0003/16 realizowanego przez Fundację Conceptus  w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej,  Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Każdy Wniosek oceniany był przez dwóch oceniających, liczba przyznanych punktów znajdująca się na liście jest średnią arytmetyczną obu ocen.

Do pobrania: Podstawowa lista rankingowa

Scroll to Top
Skip to content